ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ขอน้อมถวายมุทิตาสักการะรองอธิการบดี วิทยาเขตร้อยเอ็ด "พระครูกิตติวราทร" เขียนโดย Rames ฮิต: 380
แถลงข่าวการจัดงานมหาทานบารมี เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 306
แบบฟอร์มรายงานผลการประเมินผลโครงการ-วป.๓๐๑-๕ และ แบบฟอร์มรายงานผลสรุปโครงการ -๖ เขียนโดย Rames ฮิต: 290
ขอถวายการต้อนรับ พระธรรมกิตติเมธี ประธานผู้ตรวจการคณะสงฆ์พร้อมคณะ เขียนโดย Rames ฮิต: 271
ขออนุญาตให้บุคลากรเข้าร่วมสัมนาเชิงปฏิบัติการการเขียนหัวข้อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา เขียนโดย Rames ฮิต: 351
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ ๒๐ เขียนโดย Rames ฮิต: 596
อธิการบดี มมร. ประชาสัมพันธ์งาน "มาฆบูชา ๒๕๖๐" ในรายการ 'คัดข่าวเด่น' NBT เขียนโดย Rames ฮิต: 408
ประชาสัมพันธ์นักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ติดต่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กับ ผู้ประสานงานคือ ดร.จรุงภรณ์ กลางบุรัมย์ เขียนโดย Rames ฮิต: 358
วันมาฆบูชา ประจำปี 2560 เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 353
โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง : การใช้งานโปรแกรมระบบบริการการศึกษาสำหรับเจ้าหน้าที่ทะเบียนและวัดผล เขียนโดย Rames ฮิต: 311
Templates by BIGtheme NET

No Calendar Events Found or Calendar not set to Public.