ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
วันมาฆบูชา ประจำปี 2560 เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 353
โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง : การใช้งานโปรแกรมระบบบริการการศึกษาสำหรับเจ้าหน้าที่ทะเบียนและวัดผล เขียนโดย Rames ฮิต: 311
ระเบียบมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๙,ระเบียบมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ เขียนโดย Rames ฮิต: 406
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง : เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ เเละหลักเกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญา ของสถานบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ เขียนโดย Rames ฮิต: 306
ติดต่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู นักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย และสาขาวิชาการประถมศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด เขียนโดย Rames ฮิต: 473
บัญชีโครงการกองทุนพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด เขียนโดย Rames ฮิต: 944
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนชิงทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ เขียนโดย Rames ฮิต: 424
ปัจฉิมนิเทศ นักศึกษา ภาคปกติและภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ เขียนโดย Rames ฮิต: 367
งานสมัชชาคุณธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๑ “ทำดีตามรอยพ่อ สานต่องานที่พ่อทำ พอเพียง มีวินัยสุจริต จิตอาสา” เขียนโดย Rames ฮิต: 273
โครงการเทศน์แหล่ ๑๑ ธรรมาสน์ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมิรทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เขียนโดย Rames ฮิต: 328
Templates by BIGtheme NET

No Calendar Events Found or Calendar not set to Public.