ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

          ด้วยวิทยาลัยศาสนศาสตร์ร้อยเอ็ด โดยสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ได้มีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับวิทยาเขต ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 23-24 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมอาคารสำนักงาน ชั้น 2 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

          ดังนั้น เพื่อให้การจัดเตรียมข้อมูลการทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับวิทยาเขต ประจำปีการศึกษา 2559 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเรียน/เจริญพร เชิญคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และบุคลากร เข้าร่วมรับฟังการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับวิทยาเขต ประจำปีการศึกษา 2559 โดยพร้อมเพรียงกัน

กำหนดการ

ภาพกิจกรรมการประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับวิทยาเขต

ประจำปีการศึกษา 2559

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Templates by BIGtheme NET