mburec1

มมร.วิทยาเขตร้อยเอ็ด : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด โดยศูนย์บริการวิชาการร้อยเอ็ด ขอเชิญพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมปฏิบัติธรรมในโครงการปฏิบัติธรรมนำสุข ประจำปีงบประมาณ 2559  ระหว่างวันที่ 19-20 มีนาคม 2559 ณ วัดโนนสะอาด บ้านโนนสะอาด ตำบลขอนแก่น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ตามกำหนดการต่อไปนี้

กำหนดการ

ดร.ประพิศ  โบราณมูล.....รายงาน
ศูนย์บริการวิชาการร้อยเอ็ด.....ข่าว
12 มีนาคม 2559

Templates by BIGtheme NET