Unlimited Web HostingFree Joomla TemplatesDeposit Poker

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

altงานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานวิทยาเขตร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ขอแจ้งข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้ 

 

อ่านเพิ่มเติม...

 

แบบฟอร์มงานพัสดุ

altงานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานวิทยาเขตร้อยเอ็ด ขอแจ้งแบบฟอร์มสำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน/โครงการ เพื่อถือปฏิบัติ ดังนี้

 

อ่านเพิ่มเติม...

 

รับสมัครนักศึกษาใหม่

alt

 

แบบฟอร์มงานการเงินฯ

altงานการเงินฯ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานวิทยาเขตร้อยเอ็ด ขอแจ้งแบบฟอร์มสำหรับใช้ในการเบิกจ่ายเงิน งานกิจกรรม/โครงการ  เพื่อถือปฏิบัติ ดังนี้

 

อ่านเพิ่มเติม...

 

คู่มือการจัดพิมพ์หนังสือตามระเบียบงานสารบรรณ

altงานสารบรรณ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานวิทยาเขตร้อยเอ็ด ขอแจ้งคู่มือการจัดพิมพ์หนังสือตามระเบียบงานสารบรรณ เพื่อถือปฏิบัติและ

 

อ่านเพิ่มเติม...