สำนักงานวิทยาเขตร้อยเอ็ด มีบุคลากร ดังนี้
          ๑. พระปริยัติธีรวงศ์                       ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตร้อยเอ็ด
          ๒. นายปัญญา  ชื่นตา                   หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
          ๓. ดร.ประพิศ  โบราณมูล               เจ้าหน้าบริหารทั่วไป

วิทยาลัยศาสนศาสตร์ร้อยเอ็ด มีบุคลากร ดังนี้
          ๑. พระครูวิจิตรปัญญาภรณ์(ดร.)                           ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ร้อยเอ็ด
          ๒. นายสมศรี  แก้วกิตติ                                    หัวหน้าฝ่ายบริหาร
          ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธ์  สุวรรณศรี        หัวหน้าฝ่ายจัดการศึกษา

ศูนย์บริการวิชาการร้อยเอ็ด มีบุคลากร ดังนี้
          ๑. พระราชปริยัติวิมล(ดร.)      รักษาการผู้อำนวยการศูนย์บริหารวิชาการร้อยเอ็ด
          ๒. นายเสถียร  เวียงดอนก่อ    หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปและบริการวิชาการ

ศูนย์การศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย  วิทยาเขตร้อยเอ็ด มีบุคลากร ดังนี้
          ๑. พระครูวิจิตรปัญญาภรณ์(ดร.)   กรรมการและเลขานุการฝ่ายวิชาการ
          ๒. นายธงชัย  เจริญนนท์            กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายวิชาการ

ศูนย์การศึกษาศรีสะเกษ มีบุคลากร ดังนี้
          ๑. พระครูปลัดทองใบ  สุปภาโส   หัวหน้าศูนย์การศึกษาศรีสะเกษ
          ๒. ดร.ไพรัช  พื้นชมภู                  หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป