alt 

เอกสารกำหนดการติดตามการดำเนินงาน

กำหนดการติดตามการดำเนินงาน (รอบสอง)

แผนปฏิบัติงาน

แผนพัฒนาคุณภาพตามระดับคณะวิทยาเขต

แผนพัฒนาคุณภาพตามระดับสถาบัน

แผนพัฒนาคุณภาพตามระดับหลักสูตร

เอกสาร 1

alt

 

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2017 เวลา 11:12 น.)