พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ห้องเรียนศรีสะเกษ ได้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา

เนื่องในวันปิยมหาราชที่ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

 

 

 alt

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2011 เวลา 09:41 น.)