alt

                                                ขอเชิญร่วมงานเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี  

                   เพื่อสมทบทุน "กองทุนนิธิพระญาณวิเศษ"(จรัญ  เขมจารี)

                  ทอดถวาย ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

              วิทยาเขตร้อยเอ็ด ห้องเรียนศรีสะเกษ วัดหลวงสุมังคลาราม  

                              วันอาทิตย์ที่  ๑๑  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2011 เวลา 10:19 น.)