alt 

             นักศึกษามมร.ห้องเรียนศรีสะเกษร่วมใจก่อสร้างถนนสู่การศึกษา

                        นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ปี 4 และคณะศึกษาศาสตร์เอกการสอนภาษาไทย ปี 4 ได้ดำเนินการก่อสร้างถนนสู่การศึกษาซึ่งเป็นถนนคอนกรีต ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 40 เมตร หนา 10 เซนติเมตร  

                     นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ปี 4 และคณะศึกษาศาสตร์เอกการสอนภาษาไทย ปี 4 ได้ดำเนินการก่อสร้างถนนสู่การศึกษาซึ่งเป็นถนนคอนกรีต ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 40 เมตร หนา 10 เซนติเมตร ได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ห้องเรียนศรีสะเกษ (วัดหลวงสุมังคลาราม) ด้วยงบประมาณทั้งสิ้น (28,600 บาท)

alt 

alt

alt

alt

alt

alt

 alt

 

 

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2012 เวลา 11:07 น.)