alt

 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด  ห้องเรียนศรีสะเกษ  ได้จัดทำผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบกองทุน ทุนนิธิพระญาณวิเศษ(จรัส  เขมจารี)

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด  ห้องเรียนศรีสะเกษ  ได้จัดทำผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบกองทุน ทุนนิธิพระญาณวิเศษ(จรัส  เขมจารี) ในวันอาทิตย์ที่  11 ธันวาคม พ.. 2554 เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับพระสงฆ์และนักศึกษาในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด  ห้องเรียนศรีสะเกษ  ในการจัดผ้าป่าครั้งนี้ได้รับเงินบริจาคทั้งหมด 213 ,838 บาท

alt

altaltalt

 

 

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 09 มกราคม 2012 เวลา 10:05 น.)