alt

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ห้องเรียนศรีสะเกษ ได้เข้าร่วมจัด

นิทรรศการ พุุทธชยันตี 2600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า

ที่บิ๊กซี สาขาจังหวัดศรีสะเกษ

alt

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ห้องเรียนศรีสะเกษ ได้เข้าร่วม

จัดนิทรรศการ พุุทธชยันตี 2600 ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า

ที่บิ๊กซี สาขาจังหวัดศรีสะเกษโดยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราช

วิทยาลัย ห้องเรียนศรีสะเกษ ได้จัดนิทรรศการในหัวข้อ

การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ในการเปิดนิทรรศการในครั้งนี้ได้มี

รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธี

alt

 alt

alt

alt

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 01 มิถุนายน 2012 เวลา 10:51 น.)