ดัชนีบทความ
มมร.ห้องเรียนศรีสะเกษ ได้จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง ทิศทางการพัฒนามาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในอนาคต
page 1
ทุกหน้า

 alt   มมร.ห้องเรียนศรีสะเกษได้จัดบรรยายพิเศษเรื่องทิศทางการพัฒนามาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในอนาคต

ในการบรรยายในครั้งนี้มมร.ห้องเรียนศรีสะเกษได้้เรียนเชิญนางสาวลดาวัลย์ แสนสุด ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาปฐมวัย การศึกษาขั้นพื้นฐานการพัฒนาหลักสูตรและการวัดและประเมินผลทางการศึกษาได้บรรยายให้ความรู้กับนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ สาขาการสอนภาษาไทยและสาขาการศึกษาปฐมวัย ณ ห้องประชุม มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตร้อยเอ็ดห้องเรียนศรีสะเกษ

 

alt

alt

alt

 

 แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 06 กันยายน 2012 เวลา 15:31 น.)