ประกาศหยุดเรียน

ตามที่แม่กองธรรม สนามหลวง ได้กำหนดทำการสอบนักธรรมและธรรมศึกษาชั้นตรี-โท-เอก ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๔

ตามที่แม่กองธรรม สนามหลวง ได้กำหนดทำการสอบนักธรรมและธรรมศึกษาชั้นตรี-โท-เอก ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๔

นั้น เพื่อให้นักศึกษาระดับปริญญาตรี-โท ภาคปกติ ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ได้เข้าทำการสอบฯ ดังกล่าว
            ดังนั้น มมร วิทยาเขตร้อยเอ็ด จึงปิดเรียนในระดับปริญญาตรี-โท ตั้งแต่วันที่ ๑๒-๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๔